Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 18-12-2019 | Lượt xem: 1428
Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (tại Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019):

- Đề án trình Bộ Chính trị “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh của đất nước”: Tổng cục KTTV đã đề xuất và được Ban cán sự Đảng Bộ TNMT ký Tờ trình số 495-TTr/BCSĐTNMT ngày 05/6/2019 gửi Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép xây dựng và trình đề án. Ngày 18/10/2019, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 561-CV/BCSĐTNMT gửi Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 3 năm 2020.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn: Đã trình Bộ ký trình Chính phủ xem xét, ban hành (Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019). Ngày 02/12/2019, Bộ TNMT đã có Công văn số 6363/BTNMT-TCKTTV gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về Nghị định sửa đổi, bổ sung nêu trên.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ): Đã trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (Tờ trình số 52/TTr-BTNMT ngày 31/8/2019). Đang hoàn thiện Dự thảo và tiếp thu, giải trình ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

- Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai: Đã trình Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (Tờ trình số 91/TTr-BTNMT ngày 29/11/2019).

- Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn (Bộ đã ký ban hành Thông tư số 16/2019/BTNMT ngày 30/9/2019) và Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ: Đang Trình Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành.

- Trong năm 2019, Tổng cục KTTV được giao xây dựng 07 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, cụ thể: Phần 4. Quan tr c bức xạ; Phần 5. Quan tr c Ôzôn - bức xạ cực tím; Phần 6. Quan tr c thám không vô tuyến; Phần 7. Quan tr c gió trên cao; Phần 8. Quan tr c lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thuỷ triều; Phần 9. Quan tr c lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thuỷ triều và Các yếu tố Khí tượng Thuỷ văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo. Hiện nay, 03 Tiêu chuẩn đã hoàn thành và đang gửi sang Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; 04 Tiêu chuẩn đang được gửi sang Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để lấy ý kiến của các thành viên ban KTTC quốc gia tương ứng.

- Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành Văn bản QPPL năm 2019; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018-2021.

- Cung cấp thông tin, chuẩn bị nội dung phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, cử tri và họp Quốc hội. Chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng: Tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh: Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh, Đăk Nông, Kiên Giang, Vĩnh Long; tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng trong năm 2019.

- Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6, 7, 8 của Quốc hội khoá XIV, cụ thể: cử tri tỉnh An Giang; cử tri tỉnh Kon Tum; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân nguyện.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: