Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 10-12-2019 | Lượt xem: 670
Công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn 6 tháng đầu năm 2019

- Chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Luật KTTV, Luật PCTT; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/ 8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TNMT hướng dẫn thi hành Luật KTTV và quy định kỹ thuật về lĩnh vực KTTV, trong hệ thống các đơn vị trực thuộc.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV theo Công văn số 6443/BTNMT-TTr ngày 23/11/2018 của Bộ TNMT về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 6, thứ 7 của Quốc hội khoá XIV. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo trong lĩnh vực KTTV; hệ thống hóa văn bản QPPL lĩnh vực KTTV giai đoạn 2019-2021.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 /11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. Tổ chức đánh giá công tác triển khai thi hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

- Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, do Bộ TNMT và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành Văn bản QPPL năm 2019; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018-2021.

- Thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 9 Đài KTTV khu vực và kết hợp với công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật KTTV tại 09 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Đăk Nông, Đăk Lăk, các tỉnh đã có báo cáo đầy đủ. Tổng cục dự kiến tiến hành kiểm tra vào quý III và IV năm 2019.

- Đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ báo cáo đối với các công trình phải quan trắc KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Tham gia xây dựng và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở các tỉnh/thành phố.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: