Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Đảng ủy Tổng cục và lãnh đạo Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 644
Thực hiện Công văn số 6629/BTNMT-TĐKT ngày 04/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai như sau:

Đảng ủy Tổng cục KTTV đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định số 221-QĐ/TW đến tất cả các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; Đảng ủy Tổng cục đã lồng ghép chương trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm, Chiến lược hiện đại hóa ngành KTTV của Tổng cục KTTV. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trong toàn Đảng bộ Tổng cục KTTV đến từng chi bộ, của cán bộ, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục với lãnh đạo Tổng cục trong triển khai, thực hiện kế hoạch  hiện đại hóa ngành KTTV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai (PCTT), giải tỏa các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân về thiên tai có nguồn gốc KTTV, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Tổng cục tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo, lựa chọn nội dung cấp thiết, cấp bách để xây dựng và ký kết chương trình phối hợp thuộc lĩnh vực tuyên giáo.\

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: