Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Ngày đăng: 15/06/2021

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Ngày đăng: 15/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 15/06/2021

Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 20/05/2021

Triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 20/04/2021

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2021 của Tổng cục KTTV

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong quý II năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 16/03/2021

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/03/2021

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 16/03/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động phong trào thi đua năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và các kế hoạch trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Ngày đăng: 16/03/2021

Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Ngày đăng: 26/02/2021

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/02/2021

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 05/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động của Phòng Truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động của Phòng Truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 19/01/2021

Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 15/01/2021