Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 16-03-2021 | Lượt xem: 493
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục KTTV

Cải cách thể chế

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 7374/BTNMT-PC ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục KTTV được giao xây dựng 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 05 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực KTTV. Tiến độ thực hiện cụ thể như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai: Tổng cục KTTV đã hoàn thiện và hiện nay Bộ Tư pháp đang thẩm định.

- Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn; Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ; Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-zôn và bức xạ cực tím; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng: đang được thực hiện đúng tiến độ.

- Hiện nay Tổng cục đang chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia.

Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành khác chủ trì soạn thảo: dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp; kết quả thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính và văn thư.

Công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV

Xây dựng quy trình thống nhất hướng dẫn công tác kiểm tra chấp hành pháp luật KTTV.

Cải cách thủ tục hành chính

Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường Đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV; đang thực hiện xây dựng dự thảo các Đề án sắp xếp, tổ chức lại của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo mô hình tổ chức mới.

- Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Tổng cục KTTV và Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng cục KTTV.

- Tiếp nhận 06 điểm đo mưa trên các đảo từ Cục Quản lý tài nguyên nước; trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 38/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc đưa hệ thống 18 trạm phát hiện giông sét (định vị sét) vào hoạt động chính thức.

- Nghiên cứu đề xuất phân loại trạm KTTV cho phù hợp với Luật Khí tượng thủy văn và điều kiện tình hình thực tế; xây dựng mô hình hoạt động mạng lưới trạm KTTV bề mặt và trên cao; xây dựng Đề án duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước được đầu tư từ dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”; theo dõi, giám sát chặt chẽ các hồ sơ kỹ thuật nâng cấp, hạ cấp, giải thể, di chuyển và đưa vào hoạt động chính thức các trạm KTTV trên toàn quốc (trạm Thủy văn Bảo Yên, trạm Khí tượng cao không Tân Sơn Hòa).

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: