Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Đăng ngày: 15-06-2021 | Lượt xem: 516
Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 v.v.

Phát huy dân chủ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Vận động toàn thể công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục KTTV đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ tại Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” và các phong trào thi đua theo các đợt chuyên đề khác do Tổng cục KTTV phát động.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: