Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 16-03-2021 | Lượt xem: 466
Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính quý I năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Về kế hoạch cải cách hành chính

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-TCKTTV ngày 08 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2021 của Tổng cục. Kế hoạch của Tổng cục đã bám sát nội dung các Chương trình, kế hoạch công tác của Bộ nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực và đã được các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC

Xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2021, tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021; Chương trình công tác năm 2021 (Quyết định số 62/QĐ-TCKTTV ngày 03 tháng 02 năm 2021), trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả đầu ra, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch.

Công tác tuyên truyền CCHC

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC; thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và thông tin về các hoạt động CCHC của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Tổng cục.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến kiến thức về KTTV nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến, chính sách pháp luật về KTTV.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: