Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Đăng ngày: 26-02-2021 | Lượt xem: 2699
Tổ chức thực hiện “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn”

Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành;

b) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo thẩm quyền;

c) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở đào tạo tổ chức, đăng ký cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, kỹ năng theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định;

d) Thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và báo cáo Tổng cục trưởng tình hình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định; đồng thời tham mưu lãnh đạo Tổng cục giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và bố trí kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị:

a) Triển khai Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; quan tâm và tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch được nâng cao tr nh độ, chuyên môn, nghiệp vụ; phân công công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị và thực hiện chế độ thông tin báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm (nếu có) và bố trí công chức, viên chức tham gia đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm để giảng dạy theo yêu cầu;

c) Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định về đào tạo, bồi dưỡng để xem xét cử công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này.

Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của đơn vị; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch công tác năm 2021 để thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng định kỳ (6 tháng, năm) về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 08 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 01 tháng 12 đối với báo cáo năm; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 (đề xuất cụ thể kinh phí thực hiện) của đơn vị gửi về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo, phản ánh trực tiếp về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định./.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: