Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Đăng ngày: 15-06-2021 | Lượt xem: 570
Tổng cục KTTV tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 120-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025 gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của công chức, viên chức; QCDC ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở từng đơn vị, tổ chức.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức, đảng viên trong thực hiện dân chủ theo nội dung quy định tại các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ: số 47- NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành Tài nguyên và Môi trường; số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; số 08- NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường; Quyết định số 117- QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc vi phạm quyền làm chủ của công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Tổng cục tại Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công chức, viên chức và công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và công dân; có kế hoạch giải quyết, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và công dân.

Gắn việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; động viên cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục phối hợp với cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Đưa việc thực hiện QCDC ở đơn vị thành một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu đơn vị.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của công chức, viên chức và Nhân dân.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: