Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Đăng ngày: 15-06-2021 | Lượt xem: 625
Tổng cục KTTV phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quy định của Bộ Chính trị: số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục và các đơn vị theo hệ thống của từng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng cục KTTV, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Tổng cục với mục tiêu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2021; các đơn vị, tổ chức trực thuộc Tổng cục tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công đối với các thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của một số đơn vị, tổ chức trực thuộc Tổng cục. Xây dựng các báo cáo về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục bảo đảm theo quy định.

Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thực hiện đánh giá những mặt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: