Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 20-05-2021 | Lượt xem: 457
Tổng cục KTTV triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 52-NQ/TW); Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 50/NQ-CP); Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP và Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT với những nội dung chủ yếu như sau:

Mục đích

Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW và các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 50/NQ-CP; nâng cao nhận thức, ý thức hành động, trách nhiệm đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp về việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, cơ hội, ý nghĩa và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ hội đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước, ngành tài nguyên và môi trường nói chung và phát triển bứt phá ngành KTTV nói riêng.

Xác định chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của ngành tài nguyên và môi trường; xác định là giải pháp đột phá, với lộ trình phù hợp để bứt phá trong quản lý, khơi thông, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái; phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Yêu cầu

1. Đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy, có nhãn quan mới, linh hoạt, có tính toàn cục, ý nghĩa lâu dài và lan tỏa đối với sự phát triển; đổi mới phương thức làm việc trong quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; cần tiếp cận mở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Không bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng cũng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

2. Cuộc CMCN 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng các cơ hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến; đồng thời đánh giá, phòng ngừa, thích ứng để hạn chế các tác động tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, năng suất lao động công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển sáng tạo, bền vững của ngành.

3. Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, xác định nguồn lực bên trong, phát huy sức mạnh của các doanh nghiệp công nghệ số và toàn xã hội là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và tiến hành đồng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: