Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện 2 Nghị quyết lớn của Chính phủ. Đó là Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Ngày đăng: 22/01/2022

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng: 21/12/2021

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/12/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật KTTV

Công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại các tỉnh, thành phố đã được các địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 14/12/2021

Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 13/12/2021

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 13/12/2021

Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời đánh giá chất lượng công tác thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời đánh giá chất lượng công tác thông tin, dữ liệu của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 17/11/2021

Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày đăng: 05/11/2021

Quyết định Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Quyết định Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày đăng: 27/10/2021

Công điện Về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam

Công điện Về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam

Ngày đăng: 25/10/2021

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày đăng: 25/10/2021

Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Dưới đây là tổng hợp của về các điểm mới, đáng chú ý của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Ngày đăng: 18/10/2021

166 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Những vấn đề cơ bản của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đinh số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Ngày đăng: 18/10/2021

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 18/10/2021