Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tại buổi làm việc với Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày đăng: 05/11/2021

Quyết định Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Quyết định Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày đăng: 27/10/2021

Công điện Về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam

Công điện Về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam

Ngày đăng: 25/10/2021

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày đăng: 25/10/2021

Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Đây cũng là một trong những luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Dưới đây là tổng hợp của về các điểm mới, đáng chú ý của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Ngày đăng: 18/10/2021

166 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng trong Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Những vấn đề cơ bản của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết đinh số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Ngày đăng: 18/10/2021

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng: 18/10/2021

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 18/10/2021

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày đăng: 15/10/2021

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Những định hướng cải cách hành chính của Tổng cục KTTV trong năm tới

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách tài chính công 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Kết quả đạt được trong triển khai cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Tình hình triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021

Ngày đăng: 05/10/2021