Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 21-12-2021 | Lượt xem: 1437
Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Về cải cách tài chính công

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường: phê duyệt Đề án duy trì hoạt động thường xuyên cho 150 trạm KTTV tự động thuộc Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh áo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai ở Việt Nam” (WB5); 05 trạm ra đa thời tiết và 18 trạm định vị sét thuộc Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm KTTV quốc gia”; 114 trạm KTTV tự động được đầu tư t dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam giai đoạn II”; các trạm KTTV và tài nguyên nước tự động được đầu tư t dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; nội dung, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Dự án đầu tư đối với 02 dự án (Văn ph ng Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Tây Nguyên); quyết toán dự án hoàn thành các dự án: Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II”, dự án Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai ở Việt Nam” (WB5); phương án tự chủ tài chính cho 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục (được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 15 đơn vị sự nghiệp công lập).

- Phê duyệt 03 Dự án được Bộ phân cấp (Dự án KTHV Phú Quý, KTHV Bạch Long Vĩ và trạm Ba Lạt, Thượng Cát …); 40 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật nội dung mua sắm sửa chữa năm 2022 của Tổng cục KTTV. Công khai việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy phạm, chế độ, chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có). Phê duyệt nội dung dự toán kinh phí và kế hoạch đấu thầu đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chi nhiệm vụ đặc thù, vốn đối ứng, đào tạo bồi dưỡng cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban hành quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho 12 đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III xây dựng, tổng hợp, lập kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, dự toán NSNN hàng năm và phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN hàng năm.

- Tính đến 18/11/2021 tiến độ giải ngân như sau:

+ Nguồn vốn sự nghiệp: 423.674 triệu đồng/601.806 triệu đồng (đạt 70%).

+ Nguồn vốn đầu tư: Tính đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2021, tính cả các hồ sơ thanh toán hiện đang được chuyển tới Kho bạc nhà nước, toàn bộ các dự án giải ngân được khoảng 69.383 triệu đồng/196.996 triệu đồng, đạt 35,32% tổng số vốn được giao (bao gồm cả vốn đã bố trí năm 2020 kéo dài thanh toán sang năm 2021).

Về hiện đại hóa nền hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục KTTV

- Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

- Trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án “Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV thuộc Đề án Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”. Hiện đang phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xác định nội dung, nhu cầu cần thiết phải tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện; trên cơ sở đó xác định mức kinh phí, nguồn vốn và đề xuất kế hoạch và lộ trình tổ chức thực hiện.

- Giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên môn “Xây dựng phương án thử nghiệm công nghệ truyền tin LoraWAN vào mạng lưới quan trắc KTTV Việt Nam”; thực hiện quản trị và hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống thiết bị tính toán hiệu năng cao Cray XC40-AC; vận hành và đảm bảo hoạt động hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống CDH; hoàn thiện, bổ sung các phần mềm, công cụ phục vụ hệ thống nghiệp vụ; thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực KTTV.

- Ban hành văn bản gửi Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo đánh giá cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thiện Quy chế chia sẻ và bảo mật thông tin, Quy chế đánh giá chất lượng dịch vụ công về công tác thông tin, dữ liệu KTTV.

Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Trong năm 2021, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: