Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 12/01/2021

Quyết định Về việc đưa 18 trạm định vị sét được đầu tư Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia” vào hoạt động chính thức

Quyết định Về việc đưa 18 trạm định vị sét được đầu tư Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia” vào hoạt động chính thức

Ngày đăng: 12/01/2021

Quyết định Ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Quyết định Ban hành quy trình hướng dẫn lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 12/01/2021

Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 12/01/2021

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Ngày đăng: 28/12/2020

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách tổ chức bộ máy

Ngày đăng: 28/12/2020

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 28/12/2020

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

Về cải cách thể chế

Ngày đăng: 28/12/2020

Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

Tình hình thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020

Ngày đăng: 28/12/2020

Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Công văn số 6151/BTNMT-VP ngày 02/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành các nội dung sau:

Ngày đăng: 28/12/2020

Một số vấn đề cơ bản trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt ngày 3/4/2019.

Ngày đăng: 03/12/2020

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang Kết luận về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 26/11/2020

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Kết luận về công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 26/11/2020