Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 20-05-2021 | Lượt xem: 487
Tổng cục KTTV xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác Triển khai Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đến năm 2025

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của ngành KTTV, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho: đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; chuyển đổi số toàn diện, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình dựa trên nền tảng công nghệ số với sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp, người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Các hoạt động của ngành KTTV cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Hạ tầng công nghệ số hiện đại, bảo đảm tính hệ thống, an toàn thông tin, sử dụng chung, kết nối với hạ tầng số quốc gia, bao gồm: hạ tầng trang thiết bị; hạ tầng dữ liệu số; hạ tầng ứng dụng tri thức, dịch vụ trong đó xây dựng hạ tầng dữ liệu số là nhiệm vụ trọng tâm, là tài sản quý giá nhất, sử dụng lâu dài.

Ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ của cuộc CMCN 4.0, phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ cơ bản công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch hóa, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của ngành KTTV.

Thu hút, tiếp nhận, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng triển khai, tiến tới hiểu biết, từng bước làm chủ một số công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0 theo yêu cầu của ngành. Đào tạo, huấn luyện kỹ năng làm việc trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 yêu cầu thay đổi, tác động đối với công việc, ngành nghề; nâng cao khả năng tự học, tự thích nghi của người lao động theo yêu cầu mới, giảm tác động tiêu cực đến người lao động.Thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quan trắc, truyền tin, xử lý dữ liệu, dự báo và cảnh bảo, thời tiết, thiên tai KTTV.

Các chỉ tiêu cụ thể phát triển ngành KTTV số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan nhà nước:

Để ứng dụng được thành quả của CMCN 4.0 cần rất nhiều các yếu tố trong đó cơ chế, chính sách là nền tảng. Do đó, cần có cơ chế về xã hội hóa, thu hút đầu tư của doanh nghiệp; cơ chế phát triển tiềm năng dịch vụ KTTV phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội; cơ chế về đối tác công - tư…

Các chỉ tiêu cụ thể phát triển ngành KTTV số:

- 90% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số.

- 80% - 90% công tác dự báo, cảnh báo về KTTV dựa trên công tác phân tích, xử lý, đánh giá thông tin, dữ liệu lớn theo thời gian thực, bảo đảm đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

- 100% hồ sơ công việc tại Tổng cục được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Hoàn thành số hóa kho dữ liệu KTTV tập trung và được kết nối, chia sẻ phục vụ khai thác, sử dụng chung trong toàn ngành.

- Hoàn thiện trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin cho trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Hà Nội.

- Hoàn thiện hạ tầng truyền dẫn trong đó đồng bộ được các mạng truyền dẫn khác nhau, trang bị hệ thống kết nối đồng bộ từ các đơn vị nghiệp vụ trong hệ thống.

- Hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ KTTV dùng chung, trong đó tập trung xây dựng được hệ thống quản lý, thu nhận, khai thác, chia sẻ tập trung số liệu số và có cấu trúc của các trạm KTTV chuyên dùng.

Đến năm 2030

a) Cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, quy định, tạo điều kiện ứng dụng sâu, rộng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động của ngành KTTV.

b) Hoạt động của ngành KTTV cơ bản trên môi trường số, dựa vào thu nhận, kết nối, tính toán xử lý, đánh giá thông tin, dữ liệu tổng hợp, liên thông với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan.

c) Phát triển hạ tầng số, nền tảng số thông minh quy mô toàn ngành, đồng bộ, có tốc độ cao và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, là huyết mạch phục vụ thu nhận, kết nối, lưu trữ, quản lý, tính toán, xử lý, tổng hợp thông tin dữ liệu KTTV trên nền tảng dữ liệu lớn, mở, dễ dàng tiếp cận, xã hội hóa, khai thác theo nhiều phương thức khác nhau tạo ra tri thức mới, dữ liệu, sản phẩm phục vụ xã hội.

d) Thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật trình độ cao, phối hợp hình thành mạng lưới chuyên gia khoa học - công nghệ, có khả năng làm chủ các giải pháp công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0 và áp dụng rộng rãi, hiệu quả trong ngành KTTV số. Đào tạo lại, huấn luyện, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của công nghệ số.

đ) Các chỉ tiêu cụ thể phát triển ngành KTTV số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan nhà nước:

- 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0; 100% công tác dự báo, cảnh báo KTTV dựa trên công tác phân tích, xử lý, đánh giá thông tin, dữ liệu lớn theo thời gian thực, bảo đảm đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia; thu nhận, cập nhật số liệu trên hạ tầng kết nối mạng và kết nối, chia sẻ hoàn toàn với các cơ quan nhà nước, cung cấp đầy đủ cho các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu.

- Đầu tư xây dựng Data Center (DC) mới tại thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động có tính dự phòng cao.

- Xây dựng mạng viễn thông dùng riêng phù hợp với quy định của pháp luật về viễn thông cho ngành KTTV; ứng dụng công nghệ truyền dẫn thế hệ mới, IoT trong hoạt động thu nhận, truyền phát thông tin KTTV.

- Thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu KTTV là đầu vào, điều kiện, nền tảng phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: