Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 26-02-2021 | Lượt xem: 547
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Mục tiêu

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ khí tượng thủy văn; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Khí tượng Thủy văn có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu

Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

Bảo đảm nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, hoạt động chuyên môn được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo, công chức, viên chức nữ trong học tập nâng cao trình độ năng lực công tác.

Đề cao ý thức tự học và lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phải tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Nội dung

Đào tạo, bồi dưỡng trong nước

a) Đào tạo lý luận chính trị đối với công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

b) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng: 1, 2 và đối tượng 3.

c) Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp), bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường (hạng II, hạng III); bồi dưỡng tiêu chuẩn các chức dang nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khác.

d) Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm; bồi dưỡng kiến thức bổ trợ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường; kiến thức hội nhập quốc tế.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (đối với viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo theo quy định).

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Tập huấn về nghiệp vụ: công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, hội nh p quốc tế, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, công nghệ thông tin, công tác kế hoạch - tài chính; công tác thanh niên.

- Tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành.

- Tập huấn về nghiệp vụ điều tra, quan trắc các chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Tập huấn về kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điều tra, quan trắc các chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Tập huấn về tiêu chuẩn, quy định kỹ thu thập điều tra, quan trắc các chuyên ngành ngành tài nguyên và môi trường.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng về trình độ kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm, như:

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học chuyên ngành.

- Bồi dưỡng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Bồi dưỡng kiến thức cơ sở dữ liệu điện tử; chính phủ điện tử, an toàn, bảo mật, an ninh thông tin; chuyển đổi số ngành khí tượng thủy văn.

- Đào tạo sau đại học đối với công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

a) Đối với viên chức sự nghiệp: Ưu tiên đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu gắn kết và sử dụng lâu dài phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ chuyên môn có trình độ năng lực cao phù hợp với sự phát triển của ngành;

b) Đối với công chức: Tập trung bồi dưỡng các đối tượng là công chức hành chính của các đơn vị tham mưu tổng hợp, đặc biệt ưu tiên các công chức có kinh nghiệm công tác.

c) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực; hoạch định chính sách; tổ chức điều hành nền hành chính và hội nhập quốc tế; các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề... theo các chương trình mục tiêu quốc gia.

d) Cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo các chương trình, đề án, dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ sở đào tạo tại nước ngoài và các nguồn tài trợ khác.

đ) Cử cán bộ tham gia đoàn đi bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Nội vụ và Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động liên quan khác:

a) Tham gia các hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

b) Tham gia Hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và phương hướng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của năm tiếp theo.

c) Tham gia chỉnh sửa và biên soạn mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý.

d) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

đ) Cử công chức, viên chức đi đào tạo tại cơ sở khác (nghiệp vụ tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng do các Bộ, ngành tổ chức).

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: