Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Đăng ngày: 15-06-2021 | Lượt xem: 470
Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Rà soát để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo nhiệm kỳ mới của Chính phủ.

Rà soát, hoàn thiện các Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thông báo công khai để công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và nội dung nêu trong Chương V của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của đơn vị theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Tổng cục và giao ban của cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng theo quy chế làm việc của Tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 theo quy định.

Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức, viên chức

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; duy trì và thực hiện tốt cơ chế trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục KTTV năm 2021.

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ và việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tăng cường dân chủ theo hướng lấy người dân là trung tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục năm 2021; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết thụ tục hành chính nội bộ.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân.

Tích cực, chủ động trong công tác thông tin truyền thông, minh bạch các thông tin về chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với công chức, viên chức và người dân.

Cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tổ chức đánh giá, xếp loại định kỳ hằng năm đối với công chức, viên chức theo trình tự, thủ tục quy định bảo đảm thực chất, chính xác, khách quan.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: