Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

Đăng ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 835
Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm năm 2020

1. Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành TK, CLP

a) Xác định thực hành TK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành TK, CLP.

b) Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành TK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tổng cục, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành TK, CLP như: Luật Thực hành TK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành TK, CLP, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó tập trung vào

a) Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.

b) Đẩy mạnh quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

c) Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành TK, CLP. Trong đó, hoàn thành quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô.

d) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

e) Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

g) Tiếp tục thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành TK, CLP.

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

c) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

d) Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư và tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư.

4. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành TK, CLP

Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành TK, CLP; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến thực hành TK, CLP, trong đó:

a) Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra một số nội dung, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Quản lý, sử dụng đất đai.

- Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ.

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc.

- Công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc.

c) Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá quản lý; thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành TK, CLP

a) Cải cách hành chính:

Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KTTV, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp. Hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, không để nợ đọng.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (Chương trình số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 07/02/2018).

Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 10/10/2016.

b) Triển khai có hiệu quả pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành TK, CLP; đề ra các biện pháp cụ thể để tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí.

c) Tăng cường phối hợp triển khai việc thực hành TK, CLP giữa các đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành TK, CLP; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, của nhân dân để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành TK, CLP.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng của các đề tài, dự án.

a) Tiếp tục thực hiện quy trình xử lý công việc của Bộ và Tổng cục, giữa các đơn vị với nhau và trong các giao dịch với tổ chức, cá nhân trên hồ sơ công việc; cập nhật và tổ chức có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường. Kết nối công dịch vụ công của Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ.

b) Ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu để thực hiện công tác quản lý, từng bước giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính, tiết kiệm thời gian và công sức lao động.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: