Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 819
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) năm 2020; Quyết định số 552/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 09/QĐ-KTTVQG ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Trung

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả thực hành TK, CLP, thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng Ngân sách nhà nước để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định tài chính hiện hành: Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện Luật Thực hành TK, CLP.

- Tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với các chỉ tiêu tiết kiệm trong từng đơn vị, phù hợp với các chỉ tiêu tiết kiệm trong Chương trình hành động về thực hành TK, CLP giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm KTTV quốc gia.

- Trong năm 2020 thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hành TK, CLP ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

Nhiệm vụ trọng tâm

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP năm 2020 phải được coi là yếu tố quan trọng, tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020, để đạt được các yêu cầu đó, việc thực hành TK, CLP trong năm 2020 cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

a) Đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục KTTV trong Quyết định số 75/QĐ-TCKTTV ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục KTTV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (ban hành tại Quyết định số 1525/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

b) Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành ngay trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ; tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử, tập trung chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu.

c) Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên.

d) Chỉ thực hiện đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán cho các chính sách chưa ban hành. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương.

đ) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020 được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác. Không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo.

e) Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung (triển khai việc mua sắm tập trung cấp Bộ theo hướng dẫn tại các văn bản quy định của nhà nước) và tổ chức mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành.

g) Tích cực huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển cho lĩnh vực KTTV.

h) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động.

i) Tiếp tục thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.

k) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành TK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, hành dân gây bức xúc trong dư luận.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: