Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Đăng ngày: 28-01-2020 | Lượt xem: 724
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan tr ng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cùng với việc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên môi trường.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thực hiện Công văn số 446/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1. Nội dung trọng tâm cảu phong trào thi đua

1.1 Động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) Tổng cục KTTV phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của tập thể để thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và chào mừng các sự kiện chính trị tr ng đại của đất nước và của ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

1.2. Đổi mới, tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý KTTV theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, khơi thông m i nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm báo tính khả thi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển.

1.3. Tổ chức các hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đề ra.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; rà soát sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Tổng cục, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cục.

1.5. Phát hiện nhân tố mới, các mô hình, công việc mới, các tập thể tiên tiến, gương sáng điển hình trong đội ngũ CBCCVC&NLĐ có tác động sâu sắc tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh. Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới công tác nghiên cứu khoa h c và công nghệ.

1.6. Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đổi mới công tác nghiên cứu khoa h c và công nghệ, gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện hình thức đặt hàng của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tr ng tâm, tr ng điểm.

1.7. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông tạo sự đồng thuận của các cấp các ngành và dư luận xã hội, đồng thời lan tỏa khát v ng xây dựng và phát triển ngành KTTV và tài nguyên và môi trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Chính phủ; thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tổng cục KTTV. Thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính công, đảm bảo kỷ luật ngân sách, sử dụng có hiệu quả cá nguồn vốn đầu tư.

2.2. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của phong trào thi đua đặc biệt này. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; chú tr ng công tác xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2.3. Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV lần thứ V, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV. Tích cực tổ chức các hoạt động nhằm cổ vũ, động viên tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện tr ng đại của Ngành và đất nước.

2.4. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”…

3. Tiêu chí thi đua

- Có phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ tr ng tâm, cấp bách năm 2020 của cơ quan, đơn vị và của Tổng cục.

- Có nhiều sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm trong quản lý, chỉ đạo điều hành; trong công tác, lao động và h c tập tạo ra bứt phá phát triển mạnh mẽ có những đóng góp quan tr ng cho cơ quan, đơn vị, cho Tổng cục và đất nước.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả: không có nhiệm vụ quá hạn của năm, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn hằng tháng đạt mức trên 90%.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị: không đi muộn về sớm; không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc; không sử dụng tài sản công vào việc riêng.

- Không để xảy ra sự cố nổi cộm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

4. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, các đoàn thể; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị phát động phong trào thi đua hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý, gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: