Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 727
Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý I năm 2020 của Tổng cục như sau:

1. Cải cách thể chế

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV được giao xây dựng, hoàn thiện Dự thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét ban hành 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

+ Sửa đổi Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

+ Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

+ Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn.

+ Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

+ Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tổ soạn thảo đối với Thông tư. Các Tổ soạn thảo đang tiến hành phân khai nhiệm vụ cho từng thành viên và thống nhất khung Thông tư.

- Tham gia xây dựng, góp ý một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, cụ thể: Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV cho Công ty Cổ phần thiết bị KTTV và môi trường Việt Nam.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đã trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định đưa Trạm Ra đa thời tiết Pleiku vào hoạt động chính thức.

- Đang trình Bộ Tài nguyên quyết định đưa Trạm Ra đa thời tiết Vinh thuộc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, Trạm Ra đa thời tiết Pha Đin thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Trạm Ra đa thời tiết Phủ Liễn thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc vào hoạt động chính thức.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức và chính sách tinh giản biên chế

- Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019; thẩm định, phê duyệt bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Phê duyệt nguồn quy hoac h cấp phòng và tương đương giai đoạn 2019 -2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đối với một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin công chức, viên chức của Bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, hướng tới Chính phủ điện tử tại các đơn vị.

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch tổ chức Hội nghi điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nh rủi ro và tái thiết sau thiên tai năm 2019.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Tổng cục KTTV; thành lập Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV.

4.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Tổng cục; cử nhiều cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

- Dài hạn trong nước: cử 02 cán bộ đi học đại học;

- Ngắn hạn trong nước: cử 01 cán bộ học lớp bồi dưỡng an ninh đối tượng 1;

- Ngắn hạn nước ngoài: cử 10 viên chức tham gia hội thảo, tập huấn và khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài;

- Dài hạn nước ngoài: tiếp nhận và điều động 01 viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ ở nước ngoài; gia hạn thời gian học tập tiến sĩ của 01 viên chức tại Đài Loan.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.

5. Cải cách tài chính công

- Trình Bộ phê duyệt theo thẩm quyền đối với các gói thầu thuộc Dự án WB5, WB8, Phần Lan 3, Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”; dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” và các dự án đầu tư khác thuộc Tổng cục KTTV.

- Phê duyệt Dự toán kinh phí nhiệm vụ chi không thường xuyên thuộc kế hoạch NSNN năm 2020; phê duyệt dự toán kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thả thám không vô tuyến năm 2020; duyệt chi xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV của 09 Đài KTTV khu vực và Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV năm 2020.

- Kiểm tra tình hình tăng giảm tài sản năm 2019 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục KTTV.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục

- Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Tổng cục KTTV vào Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khai thác sử dụng thống nhất, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới.

- Hoàn thành phần mềm đánh giá chất lượng dự báo KTTV; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS); lưu trữ, bảo quản và bảo đảm an toàn kho tư liệu giấy KTTV, thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, chống ẩm, chống mối cho tài liệu.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Trong quý I năm 2020, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2020 của Tổng cục đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả.

2. Tiếp tục xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2020, lãnh đạo Tổng cục, cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC tại các cuộc họp giao ban.

3. Việc thực hiện bố trí kinh phí cho công tác CCHC vẫn còn khó khăn, chưa có kinh phí để hỗ trợ cho các cán bộ làm công tác CCHC.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: