Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 739
Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo), Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai nhiệm vụ tới các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp, tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Bộ tại Quyết định nêu trên.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1705/KH-TCKTTV ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt động của Tổng cục; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp.

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: