Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 05-10-2021 | Lượt xem: 339
Kết quả hiện đại hóa hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục KTTV

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục

Xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Nghị quyết số 50/NQ-CP và Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Tổng cục KTTV vào Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khai thác sử dụng thống nhất, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.

Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới.

Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: