Bộ Tài nguyên và Môi trường xin được giải trình sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Đăng ngày: 12-02-2019 | Lượt xem: 863
Tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP đã quy định: “Đối với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng. Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng bảo đảm hoạt động bay, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.”.

Như vậy, có thể thấy toàn bộ hoạt động cấp giấy phép liên quan đến bảo đảm hoạt động bay (bao gồm cả việc phê chuẩn, thu hồi hoặc đình chỉ) đã được Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; thẩm quyền này trong Nghị định số 38/2016/NĐ-CP không mâu thuẫn với Luật Hàng không dân dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ý kiến về tính khả thi khi giao Giám đốc Cảng vụ hàng hải lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên KTTV cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, do không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn, nhân lực của Cảng vụ hàng hải quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-GTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời không có quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục lựa chọn, chỉ định bến cảng, không bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo cơ chế xin - cho. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, cảng vụ hàng hải là cơ quan trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao. Theo đó, khi được Chính phủ thống nhất giao nhiệm vụ lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên KTTV cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc tại Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, thì Giám đốc Cảng vụ Hàng hải có đủ thẩm quyền và cơ sở pháp lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Việc tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV trên khu vực cảng biển thuộc quyền quản lý sẽ hỗ trợ, giúp cho Giám đốc Cảng vụ hàng hải hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan tới an toàn hàng hải, an ninh hàng hải trong khu vực hàng hải quản lý, bao gồm cả việc phải tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Đồng thời, giúp cơ quan liên quan khác như cơ quan quản lý nhà nước về KTTV, phòng chống thiên tai, các lực lượng điều tra, bảo vệ pháp luật… có thêm cơ sở thông tin hỗ trợ công tác quản lý nhà nước có liên quan tới hoạt động hàng hải.  

Có thể dẫn ra ví dụ cụ thể minh họa cho vấn đề này. Trong thời gian qua, theo đề nghị của nhiều Cảng vụ hàng hải, gần đây nhất là Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đề nghị cung cấp thông tin thời tiết tại vùng biển Quảng Trị trong khoảng thời gian từ 29/8/2019 đến 30/8/2019, để hỗ trợ phục vụ hoạt động điều tra các vụ tai nạn hàng hải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu thời tiết, hải văn ở một số khu vực cảng biển. Tuy nhiên, trong một số trường hợp trong quá khứ, việc trích lục, cung cấp thông tin chi tiết của các đơn vị thuộc Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia gặp nhiều khó khăn, bị động do thiếu dữ liệu quan trắc, chỉ có thông tin từ các trạm cơ bản của Quốc gia, chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, nếu được bổ sung từ các hoạt động quan trắc và cung cấp từ các bến cảng quan trọng, chắc chắn thông tin, dữ liệu sẽ đủ dầy, giúp các Giám đốc Cảng vụ đầy đủ cơ sở thực tiễn và khoa học, chủ động trong điều tra, xử lý các vụ tai nạn hàng hải có liên quan tới thời tiết KTTV.   

Bên cạnh đó, để có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, trình tự lựa chọn, chỉ định cụ thể bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên KTTV cho khu vực cảng biển bảo đảm tính công khai, minh bạch, tránh phát sinh cơ chế xin – cho, tạo thuận lợi, minh bạch cho việc lựa chọn, chỉ định bến cảng có tính đại diện về điều kiện KTTV quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu, tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin bổ sung nội dung sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lựa chọn vùng đại diện điều kiện tự nhiên, nội dung, phương pháp quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng khu vực cảng biển Việt Nam và tại các công trình quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h và điểm i khoản 1 Điều này.”. (tại khoản 3 Điều 4 của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung). Nội dung tiếp thu, bổ sung này cũng phù hợp theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải nêu trong Công văn số 9115/BGTVT-MT ngày 26/9/2019 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP. Trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức xây dựng quy định kỹ thuật này để có thể kịp áp dụng triển khai đúng thời hạn quy định.

Ngoài ra, việc cảng vụ hàng hải không có nhân lực về KTTV để lựa chọn, quyết định bến cảng có tính đại diện để tổ chức quan trắc hoàn toàn có thể khắc phục thuận lợi thông qua tham vấn các tổ chức, đơn vị chuyên môn theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Ý kiến về các quy định liên quan đến nội dung, chế độ và vị trí quan trắc KTTV tại công trình GTVT mới chỉ căn cứ vào các hướng dẫn chung của một số tổ chức quốc tế và kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển mà chưa có đánh giá cụ thể với điều kiện của Việt Nam, chưa phù hợp với TCVN 10850-2015 trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: