Trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019

Đăng ngày: 23-01-2019 | Lượt xem: 1016
Căn cứ nội dung Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan theo lĩnh vực phụ trách, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai.

1. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra PCTT năm 2019.

b) Tham mưu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực tại các Đài KTTV khu vực theo yêu cầu nhiệm vụ công tác.

2. Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn

a) Theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

b) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ trong các hoạt động phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Cập nhật các thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; tổng hợp báo cáo, xử lý thông tin trình Lãnh đạo Tổng cục xử lý kịp thời.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới trạm điện báo phục vụ dự báo KTTV năm 2019-2020 trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành.

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung làm việc của các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai.

3. Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn

a) Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của mạng lưới trạm, bảo đảm hoạt động quan trắc KTTV trong mọi tình huống thiên tai.

b) Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai diễn tập quan trắc KTTV phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, liên hệ với các nước trong khu vực và quốc tế về việc cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo nhằm ứng phó với các hiện tượng thiên tai.

b) Rà soát kết quả những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo KTTV, phòng chống thiên tai có thể ứng dụng tại địa phương để chuyển giao, nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống thiên tai.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Cân đối kinh phí cho các hoạt động PCTT của Tổng cục theo khả năng bố trí ngân sách.

b) Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động PCTT trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và theo đúng các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đánh giá những thiệt hại do thiên tai gây ra tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV và đề xuất những giải pháp khắc phục.

6. Văn phòng Tổng cục

a) Đảm bảo công tác tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động PCTT của Tổng cục được triển khai kịp thời, hiệu quả; bố trí phương tiện, phòng họp và thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra hoạt động PCTT của Lãnh đạo Tổng cục và các thành viên Ban Chỉ huy; kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác PCTT tại trụ sở Tổng cục.

b) Cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến của các hiện tượng KTTV, thông tin thiên tai cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

c) Xây dựng kế hoạch truyền thông chủ động trước, trong và sau thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

d) Thu thập các thông tin phản ánh về hoạt động KTTV trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để kịp thời xử lý các thông tin báo chí phản ánh.

đ) Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc tiếp cận, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

7. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

a) Thực hiện có hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, giám sát các hiện tượng KTTV nguy hiểm, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về thiên tai (theo quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai) cho Ban Chỉ huy và các cơ quan theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo PCTT và tìm kiếm cứu nạn.

b) Nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là nâng thời hạn dự báo, cảnh báo sớm bão, ATNĐ và cảnh báo mưa lớn, lũ lớn; chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng và chi tiết hóa các cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phòng, chống. Cải tiến nội dung các bản tin dự báo bão theo hướng chi tiết, rõ ràng hơn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các thiên tai khác cho cộng đồng.

c) Thường xuyên tổ chức hội thảo dự báo KTTV qua hệ thống trực tuyến với các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh; chỉ đạo các Đài thực hiện cụ thể hóa bản tin dự báo thiên tai; từng bước cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo KTTV, nhất là các bản tin dự báo ATNĐ, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, cộng đồng.

d) Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thiên tai để tìm ra những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng bản tin dự báo và công tác thông tin phục vụ.

đ) Chỉ đạo chuyên môn, tăng cường cán bộ dự báo cho các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh khi có yêu cầu; hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ dự báo viên ở các Đài KTTV khu vực, các Đài KTTV tỉnh.

8. Trung tâm Quan trắc KTTV

a) Đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả của mạng lưới trạm KTTV, đặc biệt là các điểm đo mưa tự động.

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia trước mùa mưa bão với số lượng đạt 1/3 tổng số trạm. Kiểm tra tình trạng ổn định, hỏng hóc của công trình, thiết bị, phương tiện đo và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời.

c) Xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời cho các trạm KTTV những máy móc, thiết bị và phương tiện đo còn thiếu; đối với các trạm đi lại khó khăn, trạm thuộc vùng núi và hải đảo cần có đủ số máy dự trữ để thay thế thiết bị khi cần thiết.

d) Khi có ATNĐ, bão, lũ, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất phải tổ chức trực 24/24 để theo dõi, chỉ đạo các trạm KTTV tổ chức quan trắc, thu thập số liệu KTTV đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác dự báo; chỉ đạo các trạm sẵn sàng phát Obs Typh khi có yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Báo cáo nhanh về Tổng cục sau khi kết thúc đợt trực bão, lũ.

9. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nội dung, kế hoạch kiểm tra hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, phê duyệt trước ngày 31/5/2019; hoàn thành kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục trước ngày 30/6/2019.

b) Duy trì và đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT của Tổng cục KTTV trong mọi tình huống.

c) Bảo đảm thu nhận và chuyển giao đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu KTTV và thông tin dự báo KTTV trong nước và quốc tế.

d) Duy trì ổn định Cổng thông tin điện tử hiển thị dữ liệu mưa tự động phục vụ cho dự báo, cảnh báo KTTV.

10. Đài Khí tượng cao không

a) Phối hợp với các Đài KTTV khu vực có liên quan bảo đảm quan trắc khí tượng cao không và ra đa thời tiết đáp ứng các yêu cầu dự báo, cảnh báo KTTV.

b) Chủ trì thực hiện kế hoạch kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng cao không và ra đa thời tiết, hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 30/6/2019.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, phân tích cung cấp thông tin khí tượng cao không 24h/24h khi có bão, ATNĐ, mưa lớn, dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác; ra bản tin phân tích, dự báo, cảnh báo theo quy định.

d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đảm bảo thu nhận và chuyển giao đầy đủ, kịp thời số liệu phân tích vệ tinh khí tượng đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực đáp ứng các yêu cầu dự báo, cảnh báo KTTV.

đ) Tăng cường cán bộ giúp các trạm ra đa thời tiết khi có yêu cầu.

11. Các Đài KTTV khu vực

a) Rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện, máy móc, trang thiết bị, thông tin liên lạc đang sử dụng và dự phòng, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; hoàn thiện các phương án, công cụ dự báo, cảnh báo KTTV; các phương án phục vụ PCTT tại các Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ quan trắc, chế độ thông tin, điện báo số liệu theo đúng quy định và tăng cường theo yêu cầu của Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV.

c) Tổ chức cung cấp các thông tin, dữ liệu KTTV thực đo và thông tin dự báo KTTV phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, sự cố tại địa phương.

d) Đổi mới công tác dự báo thời tiết theo hướng hiện đại, bản tin dự báo được thể hiện chi tiết cho từng thành phố, thị xã, huyện trong khu vực theo Quyết định số 392/QĐ-KTTVQG ngày 28/9/2017 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm và Quyết định số 410/QĐ-KTTVQG ngày 03/10/2017 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện thời tiết bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia của Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia.

đ) Khi có ATNĐ, bão, lũ, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gió mùa đông bắc mạnh tổ chức trực, theo dõi, chỉ đạo các trạm KTTV tổ chức quan trắc, thu thập số liệu KTTV đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác dự báo; sẵn sàng hỗ trợ các trạm khi có yêu cầu; chỉ đạo các trạm sẵn sàng quan trắc, thu thập số liệu phát Obs Typh khi có yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

e) Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ tại các đơn vị thuộc Đài, ưu tiên nhân lực cho các đơn vị làm công tác dự báo KTTV và các trạm KTTV trọng điểm phục vụ phòng, chống thiên tai; có kế hoạch tăng cường quan trắc viên cho các trạm KTTV khi có yêu cầu đột xuất nhằm đảm bảo quan trắc và cung cấp số liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

g) Phối hợp với Văn phòng Tổng cục trong việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là khi có thiên tai xảy ra trong phạm vi quản lý của đơn vị.

h) Chỉ đạo các Đài KTTV tỉnh

- Rà soát, kiểm tra toàn bộ phương tiện, máy móc, trang thiết bị, thông tin liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

- Dự báo, cảnh báo cụ thể, chi tiết cho các địa phương theo Quyết định số 392/QĐ-KTTVQG ngày 28/9/2017 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm và Quyết định số 410/QĐ-KTTVQG ngày 03/10/2017 quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện thời tiết bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia của Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia.

- Xây dựng Quy chế phối hợp công tác phòng chống thiên tai của đơn vị với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh sở tại.

12. Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

a) Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới, tiên tiến vào các hoạt động nghiệp vụ KTTV.

b) Phối hợp với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thử nghiệm truyền phát bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai qua mạng điện thoại di động.

13. Liên đoàn Khảo sát KTTV

a) Thực hiện điều tra khảo sát KTTV khi thiên tai xảy ra theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục.

b) Chia sẻ dữ liệu khảo sát KTTV với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

14. Ban Quản lý dự án KTTV

Đưa các dự án chuyên ngành KTTV thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý dự án KTTV vào hoạt động phục vụ PCTT theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: