Ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

Đăng ngày: 05-02-2019 | Lượt xem: 701
Tổng cục Khí tượng thủy văn thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao chủ trì xây dựng “Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ”. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai xây dựng dự thảo Thông tư.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã phối hợp tổ chức các cuộc họp với thành phần tham dự là các cán bộ Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế, các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thành viên Tổ soạn thảo để đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư nêu trên.

Dự thảo Thông tư đã được gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đồng thời Tổng cục đã cho đăng tải dự thảo Thông tư trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân. Đến nay, sau 60 ngày đăng tải trên Website, Tổng cục chưa nhận được ý kiến góp ý, phản biện nào qua cổng thông tin điện tử. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục đã tiếp tục sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và trình Vụ Khoa học Công nghệ thẩm tra và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định. Tổng cục đã tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ và trình Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Pháp chế thẩm định.

Sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Pháp chế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Đến nay, dự thảo “Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ” đã hoàn thành theo đúng quy định.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành Thông tư: 1) Tờ trình Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư; 2) Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ; 3) Công văn góp ý của các đơn vị có liên quan; 4) Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan; 5) Công văn thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ; 6) Công văn thẩm định của Vụ Pháp chế; 7) Các văn bản khác có liên quan.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: