Công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 14-01-2019 | Lượt xem: 1320
Để tổ chức quản lý 327 trạm quan trắc khí tượng (bao gồm cả trạm nông nghiệp, bức xạ, trạm thủ công, tự động); 781 trạm đo mưa tự động; 359 trạm quan trắc thủy văn (bao gồm cả trạm thủ công và tự động); 27 trạm quan tr c hải văn; 18 trạm, điểm đo môi trường, luôn hoạt động hiệu quả, năm 2019 nói riêng và hàng năm nói chung, Tổng cục KTTV đã:

- Chỉ đạo Trung tâm Quan tr c KTTV và các Đài KTTV khu vực thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng kh c phục khi có sự cố đối với các trạm đo mưa, đo gió và hải văn tự động, duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV quốc gia, đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản; kiểm định phương tiện đo KTTV; hướng dẫn các Đài KTTV bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ; rà soát các quy trình, quy định và đánh giá việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các quy trình, quy định và đánh giá việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn; hiện trạng hệ thống chống sét trên mạng lưới trạm KTTV; xây dựng báo cáo hiện trạng mạng lưới quan tr c KTTV; đề xuất quy định tạm thời về quản lý, tích hợp, định dạng, cập nhật và sử dụng số liệu quan tr c khí tượng thủy văn.

- Xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc: Di chuyển Trạm đo mưa tự động Cây Thị thuộc Đài KTTV khu vực Việt B c; đưa 04 trạm thủy văn tỉnh Phú Yên vào hoạt động chính thức; đưa Trạm Thủy văn Vân Mịch, Đức Xuyên vào hoạt động chính thức; xin chủ trương hạ cấp trạm thủy văn Đông Hà từ hạng I xuống hạng III và xin nâng cấp trạm thủy văn Cửa Việt từ hạng III lên hạng I; nâng cấp và đưa Trạm Thủy văn Thác Giềng vào hoạt động chính thức; di chuyển và đổi tên trạm Đạo Đức, nâng cấp trạm Khí tượng Việt trì; nâng cấp các trạm Thủy văn Cẩm Đàn, Mai Hóa; di chuyển các trạm Thủy văn Ái Nghĩa, Giao Thủy, Kiến Giang, Câu Lâu.

- Đưa trạm ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động ngay trước khi các cơn bão số 5, số 6 ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Trung Bộ. Đồng thời củng cố hoạt động của toàn bộ mạng lưới gồm 10 trạm ra đa, 5 trạm thám không vô tuyến,...

- Tổ chức xây dựng Quy hoạch Ngành Quốc gia về mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050; đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngành KTTV giai đoạn 2010 - 2020 và khởi động xây dựng Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: