Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Tổng cục KTTV trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

Đăng ngày: 14-01-2019 | Lượt xem: 1274
Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Tổng cục KTTV trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ hiện đại hóa ngành KTTV, phục vụ công tác chỉ đạo PCTT và góp phần vào phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy và lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo giải quyết việc cung cấp thông tin dự báo KTTV phục vụ người dân và các cấp chính quyền trong chỉ đạo PCTT.

- Lãnh đạo Tổng cục cung cấp cho Ban Tuyên giáo của Đảng ủy đầy đủ những nội dung chính của các dự án, đề án để làm tốt công tác tư tưởng của CBVC trong việc thực hiện các mục tiêu. Việc thông báo cụ thể tình hình, chủ trương, biện pháp và kết quả triển khai thực hiện đã giải quyết tốt vấn đề tư tưởng của CBVC, giải quyết kịp thời các bức xúc, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao; xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

- Phối hợp trong chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc Đề án “Hiện đại hóa ngành KTTV”; phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật CBVC; trong thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cở sở trong các hoạt động của Tổng cục: Hàng năm, Tổng cục ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục KTTV; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng cục; Kế hoạch cải cách hành chính năm; rà soát, sửa đổi 07 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

- Đôn đốc, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản của cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định của Nhà nước.

- Ban Tuyên giáo phối hợp với lãnh đạo Tổng cục triển khai thực hiện việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch như: tổ chức học tập chính trị, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy Tổng cục nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các giải pháp định hướng tư tưởng, các biện pháp đấu tranh phản bác tư tưởng, quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng; cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Bộ về công tác tuyên giáo thành quy định, chương trình, kế hoạch của Tổng cục và hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các buổi phổ biến thời sự trong nước, quốc tế, tình hình hoạt động của Tổng cục cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ định kỳ hoặc đột xuất. Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ các cấp ủy trực thuộc làm công tác tuyên giáo.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục đã phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế phối hợp. Văn phòng Tổng cục giúp Tổng cục trưởng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế.

- Định kỳ 6 tháng lãnh đạo Tổng cục làm việc với Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và các Ban của Đảng ủy Tổng cục để đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp và xây dựng Kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn chủ động làm việc với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục để bàn sâu về kế hoạch thực hiện Quy chế.

- Bám sát kế hoạch tuyên truyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo Tổng cục KTTV và các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBVC về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác KTTV phục vụ chỉ đạo PCTT, phát triển bền vững đất nước.

- Hiệu quả: Những năm qua, do làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, lãnh đạo Tổng cục và CBVC thuộc Tổng cục nên sự nghiệp hiện đại hóa ngành KTTV đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao một bước chất lượng điều tra cơ bản, tư liệu KTTV và dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ PCTT và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: