Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1478
Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà soát; số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; đánh giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản hóa).

Tổng cục KTTV đã thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa của 09 TTHC/10 TTHC thuộc lĩnh vực KTTV. Hiện các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đang được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh: Không có.

Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc ngành lĩnh vực do bộ, cơ quan ban hành hoặc tham mưu ban hành (Tổng số TTHC, chi tiết số lượng TTHC thực hiện ở cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).

Hiện lĩnh vực KTTV có 10 TTHC do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, trong đó có 07 TTHC cấp Trung ương và 03 TTHC cấp tỉnh, gồm:

a) Cấp Trung ương:

- Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

- Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

- Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

- Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV.

- Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

- Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.

b) Cấp tỉnh:

- Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

- Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

- Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa (cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động).

Tổng cục KTTV hiện không được thành lập Bộ phận một cửa, chỉ cử 02 cán bộ tham gia Bộ phận một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực KTTV.

- Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV đã thực hiện tiếp nhận 02 hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Các hồ sơ này đều được thực hiện tiếp nhận trên môi trường điện tử.

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV đã thực hiện tiếp nhận 01 hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (Watec) và 01 hồ sơ xin gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus đã xin rút hồ sơ. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (Watec), Tổng cục KTTV đã thực hiện thẩm định và gửi Công văn đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC về lĩnh vực KTTV.

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV đã tiếp nhận và giải quyết các TTHC đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: