Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1831
Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục về công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Lãnh đạo Tổng cục, đơn vị đối với công tác CCHC

Xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2022, tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 (Quyết định số 18/QĐ-TCKTTV ngày 18/01/2022); Chương trình công tác năm 2022 (Quyết định số 66/QĐ-TCKTTV ngày 16/02/2022), trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả đầu ra, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch.

Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm

Năm 2022, Tổng cục đã tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 của Tổng cục, gồm 35 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2022. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện.

Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC (Kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất, …; kết quả, tiến độ xử lý, khắc phục những hạn chế, bất cập sau kiểm tra).

Tổng cục KTTV đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC năm 2022. Theo đó, Tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra 03 đơn vị thuộc Tổng cục về công tác CCHC. Thời gian tiến hành kiểm tra theo kế hoạch bắt đầu từ quý III năm 2022.

Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên trang thông tin điện tử của Tổng cục như: đăng tải đầy đủ Kế hoạch CCHC năm 2022, báo cáo quý I năm 2022 của Tổng cục KTTV, đây là kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác về công tác CCHC đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục.

Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Năm 2022, Tổng cục được giao 03 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Đề án hiện đại hóa ngành KTTV đến năm 2025.

Tính đến tháng 6/2022, Tổng cục đã và đang thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ nêu trên.

Khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ, Tổng cục KTTV luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng về nội dung. Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng các đề án phát triển ngành KTTV phải đáp ứng tối ưu cho công tác cảnh báo, dự báo KTTV; phòng, chống thiên tai, bảo vệ an ninh quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ đã hết sức nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế đang dần được phục hồi trong trạng thái bình thường mới trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục luôn được sự đồng thuận, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ các đơn vị trong và ngoài ngành.

Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại Tổng cục, đơn vị (Tổng hợp từng nội dung, nêu rõ tính mới, tính sáng tạo và tính hiệu quả trong triển khai): Không có.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: