Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1135
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Định hướng, giải pháp trọng tâm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, của Bộ trong chỉ đạo, điều hành khôi phục và phát triển ngành khí tượng thủy văn

- Tiếp tục rà soát hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật khác để thực thi hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn; tập trung đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; triển khai Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

- Tăng cường hệ thống quan trắc tự động khí tượng thủy văn và công nghệ thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

- Tiếp tục công tác kiểm tra thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn tại các địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về khí tượng thủy văn đến cộng đồng và xã hội.

Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường các giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

- Đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa việc đầu tư cho công tác dự báo cảnh báo thiên tai để hoàn thiện các mô hình đang được sử dụng; xây dựng các mô hình số dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo ngập úng đô thị, dự báo hải văn, nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trình cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế công chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: