Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1470
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả xây dựng, ban hành quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai thực hiện và bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm công chức của Tổng cục để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung biên chế công chức cho Tổng cục KTTV.

Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục KTTV có 02 đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện tuyển dụng viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2021. Công tác tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời bổ sung người làm việc vào những vị trí việc làm còn thiếu và việc ra đề thi cho thí sinh dự tuyển đáp ứng yêu cầu, phù hợp với vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực đã phê duyệt.

Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

Tổng cục KTTV đã triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 2085/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung, phương pháp, cách làm từng bước mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình xác định cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện của từng chức danh. Lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ được lựa chọn phải trong quy hoạch, được đào tạo đủ tiêu chuẩn, điều kiện trước khi bổ nhiệm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và Tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc đề xuất nhân sự.

 Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2022: bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ điều hành đơn vị đối với 06 cán bộ lãnh đạo, quản lý (bổ nhiệm lại 05, giao nhiệm vụ điều hành 01); phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 16 cán bộ lãnh đạo là cấp trưởng các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Tổng cục (bổ nhiệm 01, bổ nhiệm lại 15); phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 03 cán bộ lãnh đạo là cấp phó các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm lại 02 Kế toán trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục; cho thôi giữ chức Kế toán trưởng 01 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Triển khai thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm 01 Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo KTTV.

Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, sau khi rà soát số lượng công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm và nhu cầu công tác, Tổng cục đã cử: 04 công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2021, 02 viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán viên chính năm 2021 và 04 viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng II năm 2022.

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; chấm dứt tình trạng ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội; thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý,…

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Tổng cục, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị thuộc Tổng cục chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn về nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và quản lý nhà nước về KTTV.

- Thực hiện thủ tục cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn:

+ Trong nước: cử 04 viên chức đi đào tạo thạc sỹ và 12 viên chức tham gia xét tuyển liên thông vừa làm vừa học trình độ Trung cấp, cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2021.

+ Nước ngoài: cử 01 viên chức của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tham gia đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản; gia hạn thời gian học tiến sĩ đối với 01 viên chức tại Đài Loan; cử 01 cán bộ dự tuyển học bổng thạc sĩ tại Úc.

- Thực hiện thủ tục cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

+ Cử 713 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước: 02 công chức tham dự tập huấn về định hướng và các kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 01 cán bộ tham gia bồi dưỡng cao cấp về hội nhập quốc tế; 02 cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III và điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III; 02 cán bộ tham dự Chương trình đào tạo về kiểm soát và phòng ngừa thiên tai; 24 công chức, 591 viên chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai; 27 cán bộ tham dự các hội nghị về đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; 01 viên chức tham dự khóa học Chiến lược lãnh đạo và quản trị công; 54 cán bộ tham dự tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021; 01 cán bộ tham gia khóa học “Xây dựng an ninh lương thực”; 03 cán bộ tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; 02 viên chức đi học lớp bồi dưỡng quản lý cấp Vụ; 02 cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2; 01 cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3.

+ Cử 18 lượt cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: 06 cán bộ tham gia các khóa học trực tuyến do Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan tổ chức; 01 cán bộ tham gia khóa tập huấn, đánh giá hệ thống thám không vô tuyến độc lập của WMO năm 2022 (UAII - 2022) tại Lindenberg, Đức; 11 cán bộ tham gia khóa đào tạo trực tuyến về quản lý lưu vực trong bối cảnh biến đổi khí hậu của Thái Lan; 06 cán bộ tham dự Khóa đào tạo về mô hình đại dương, mô hình quỹ đạo đại dương, đánh giá mô hình gió và sóng do Viện Khí tượng Na Uy tổ chức.

Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước tại các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan.

Hiện nay, Tổng cục KTTV đang triển khai thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước về thu hút người có tài năng vào làm việc tại đơn vị; chưa có cơ chế, chính sách riêng để thu hút nhân tài cũng như giữ cán bộ có trình độ cao.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: