Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 974
Kết quả, những giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016, Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành kèm theo Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quy chế làm việc của Tổng cục Khí tượng Thủy văn được ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-TCKTTV ngày 16/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trong quá trình thực hiện, hiện không có vướng mắc xảy ra.

- Thực hiện và triển khai Quyết định số 148/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Thực hiện Quyết định số 1633/QĐ-BTNMT ngày 20/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã xây dựng, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, đã trình Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2022 ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, Tổng cục đang triển khai xây dựng Đề án hiện đại hoá ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025, thời gian trình tháng 11/2022

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch,

- Rà soát hoàn thiện hồ sơ trình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trình Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng phương án mô hình tổ chức của đơn vị trực thuộc theo mô hình tổ chức mới của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

- Năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện sửa đổi, xây dựng và trình Bộ ban hành 12 Thông tư, trong đó có 04 Thông tư chuyển tiếp từ năm 2021, 08 Thông tư được giao mới năm 2022, hiện nay, các Thông tư vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

- Về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn:  Tổng cục Khí tượng Thủy văn được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thanh tra về khí tượng thủy văn tại tỉnh Hà Giang và chấp thuận kế hoạch kiểm tra về khí tượng thủy văn tại 11 tỉnh (Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng). Về công tác thanh tra, Tổng cục đã xây dựng Quy trình tiến hành Đoàn thanh tra Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Giang, xây dựng Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt, theo đó thực hiện Công văn số 05/TW-PCTT ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại địa phương theo nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: