Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 2204
Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Những điểm sáng trong công tác chỉ đạo điều hành

- Tổng cục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Toàn thể công chức, viên chức trong Tổng cục đồng lòng nhất trí, huy động sức mạnh tập thể, phát huy sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong năm 2022 luôn được thực hiện đúng tiến độ.

- Công tác quan trắc, dự báo và công tác thông tin khí tượng thủy văn luôn được thực hiện nghiêm túc, tin cậy, kịp thời.

- Công tác tuyên truyền về tình hình dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Tổng cục luôn chủ động trong công tác cảnh báo, dự báo đối với các sự kiện lớn của đất nước. Tổng cục đã chủ động vận dụng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về công tác khí tượng thủy văn theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với việc kêu gọi sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của các cấp chính quyền và nhân dân cả nước.

Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Biên chế công chức của Tổng cục vẫn còn thiếu nhiều so với yêu cầu công tác, ảnh hưởng lớn đến công tác giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm kinh phí quản lý hành chính, tác động đến tâm lý, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức.

- Tổng cục chưa được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, nên việc kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại các địa phương chưa đạt hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu công tác đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế - xã hội theo tình hình mới; phần lớn các chủ công trình chưa thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định; một số chủ công trình chưa thực hiện việc thông báo thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng cho các cơ quan liên quan theo quy định.

Bài học kinh nghiệm

- Nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tận dụng các nguồn lực để tăng cường năng lực cho ngành Khí tượng Thủy văn (đào tạo nhân lực; đầu tư máy, thiết bị).

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ; xây dựng cơ chế tốt để thu hút nhân tài.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị ở địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của các chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn.

- Huy động sự vào cuộc, ủng hộ và tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác khí tượng thủy văn.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: