Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1500
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2022 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức.

Tập trung hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV và dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; ban hành theo thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tiếp tục đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật KTTV và các văn bản QPPL khác để thực thi hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy lùi tình trạng vi phạm hành lang kỹ thuật tại các trạm KTTV.

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục KTTV; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức về quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo, cảnh báo KTTV đã được đầu tư trang bị mới và sẽ được đầu tư trong thời gian tới qua các chương trình, đề án, dự án.

Chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; đôn đốc các đơn vị trực thuộc hoàn thành giải ngân dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ KTTV theo hướng tăng mức hỗ trợ ngân sách (về chi cho con người) và tái đầu mua sắm, sửa chữa phục vụ phát triển ngành KTTV; quản lý, sử dụng tài sản, đặc biệt tài sản là nhà, đất tại các đơn vị dự toán trực thuộc để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không phát sinh vi phạm mới; sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển mạng lưới quan trắc KTTV cũng như phát triển ngành KTTV.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: