Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày: 23-02-2023 | Lượt xem: 2577
Sáng ngày 23/02/2023, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai làm việc với Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự Hội nghị còn có các Vụ chức năng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, các Đài KTTV tỉnh trực thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cùng toàn thể lãnh đạo các phòng ban của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại cuộc họp, ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trình bày báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Về công tác dự báo KTTV: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo PCTT. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV về công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong công tác dự báo, đặc biệt là các công nghệ dự báo khách quan và định lượng; tin học hóa một số khâu trong công tác dự báo KTTV; từng bước đổi mới nội dung bản tin theo hướng định lượng, dễ hiểu, dễ sử dụng và đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh nâng cao năng lực dự báo cho các Đài KTTV tỉnh thông qua việc tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất làm việc, đào tạo dự báo viên và chuyển giao công nghệ.

Ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc bộ báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Về công tác Mạng lưới trạm: Duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV và môi trường trong toàn Đài khu vực. Đảm bảo các thiết bị đo, máy móc hoạt động tốt và có đủ cơ số máy dự phòng sẵn sàng cho công tác đo đạc và thu thập số liệu KTTV đạt chất lượng tốt trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác dự báo. Chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật theo quy định; bảo đảm quan trắc khi có tình huống thời tiết nguy hiểm xảy ra. Lập kế hoạch và tổ chức mua, cấp phát vật tư, máy, thiết bị chuyên môn, sổ sách, báo biểu, ... cho các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường và điểm đo mưa. Đảm bảo toàn bộ mạng lưới quan trắc KTTV trong năm 2023 không phát sinh bất kỳ trường hợp nào vi phạm hành lang kỹ thuật. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát mạng lưới theo hình thức từ xa. Nghiên cứu, đẩy mạnh tin học hóa, chuyển đổi số một số khâu trong công tác đo đạc, quan trắc và quản lý hoạt động của mạng lưới quan trắc KTTV và Môi trường. Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu về khối lượng, chất lượng sản phẩm danh mục đặt hàng về lĩnh vực quan trắc KTTV, môi trường và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Về công tác thông tin dữ liệu KTTV: Duy trì hoạt động cho mạng máy chủ, hệ thống hội thảo trực tuyến và các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV của Đài thông suốt trong mọi tình huống bảo đảm tích hợp, đồng bộ hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, tự động. Triển khai hệ thống CDH theo đúng quy định;đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ hệ thống để phục vụ công tác dự báo KTTV, quản lý hoạt động mạng lưới trạm và nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn Đài. Tổ chức quản lý và khai thác kho tư liệu KTTV theo đúng quy trình và quy định; từng bước số hóa kho tư liệu KTTV của Đài để phục vụ công tác dự báo và dịch vụ.

Các Đài tỉnh trực thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tham dự ở điểm cầu trực tuyến

Về công tác tổ chức cán bộ: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV để triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đề án sát nhập Đài; Xây dựng và ban hành kịp thời các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc sau khi ổn định mô hình tổ chức của Đài khu vực; thực hiện tinh giảm biên chế theo kế hoạch đã đề ra. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp và hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là cán bộ, viên chức trẻ có năng lực. Thực hiện công tác tiếp nhận, điều động, sử dụng, bố trí công tác, chuyển công tác đảm bảo sớm ổn định về nhân sự làm việc tại các đơn vị trực thuộc sau khi thực hiện sáp nhập. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại năm 2023 theo kế hoạch; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026. Thực hiện công tác đánh giá viên chức, minh bạch tài sản, bổ sung lý lịch viên chức năm 2023 theo các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục KTTV và quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ nâng bậc lương cho 123 viên chức; chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành như chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội, tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức làm công tác chuyên môn; lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức lên lương thường xuyên với cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng quy định

Về công tác khoa học công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp nhận các sản phẩm đề tài, dự án để từng bước hiện đại hóa công nghệ dự báo, thông tin và dữ liệu, điều tra, đo đạc khảo sát. Tăng cường nghiên cứu đề xuất các đề tài NCKH sử dụng các nguồn ngân sách ở địa phương và các nguồn khác ngoài Bộ TN&MT. Tiếp tục thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ chuyển tiếp; triển khai 01 đề tài NCKH cấp Bộ mở mới năm 2023 đảm bảo theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Sau khi nghe báo cáo triển khai kế hoạch công tác năm 2023, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, chỉ đạo, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai đề nghị Đài cần phải có giải pháp tháo gỡ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến quan trắc, mạng lưới, thông tin dữ liệu và dự báo cảnh báo, tổ chức thực hiện đề tài,… mỗi một mảng cần phải có kế hoạch chi tiết cụ thể. Ngay trong nửa đầu tháng 3 phải hoàn thành những nhiệm vụ liên quan đến nghiệm thu đặt hàng. Toàn bộ những dự án nghiệm thu phải được hoàn thành trước khi sát nhập Đài KTTV khu vực Đông Bắc với Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Đài phải triển khai nhiệm vụ quan trắc theo thông tư 18 ngay lập tức, Trung tâm quan trắc phải có hướng dẫn khẩn trương cho Đài. Về thiết bị dự phòng, đề nghị Vụ quản lý mạng lưới với Trung tâm quan trắc phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tìm cách hỗ trợ cho Đài. Về thông tin dữ liệu, đề nghị các Đài phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin và dữ liệu, vụ Quản lý dự báo rà soát lại năng lực tính toán, có cách bố trí sắp xếp nguồn lực cho phù hợp. Về công tác dự báo, đề nghị Đài rà soát, quản lý các thông tin dự báo đảm bảo đúng quy trình, nội dung chi tiết hoá, củng cố hồ sơ dự báo, củng cố mô hình công nghệ. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo KTTV quốc gia để thực hiện kế hoạch dự báo thuỷ văn, các quy định mới dự báo cảnh báo sao cho hệ thống dự báo thông suốt đầy đủ bản tin, đảm bảo tính chính xác, độ  tin cậy cho bản tin dự báo. Về công tác tổ chức cán bộ, bố trí sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ, cần lưu ý các quy trình thủ tục sát nhập giữa 2 Đài KTTV khu vực Đông Bắc và Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc bộ thành Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, dù sát nhập nhưng các công tác khác phải thông suốt, không được để trì hoãn. Về nghiên cứu khoa học, các đề tài , PTCT Đặng Thanh Mai đề nghị Đài đạt chỉ tiêu, nộp đúng thời hạn đã được phê duyệt. Nếu có vấn đề gì, phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nghĩ ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, ông Võ Văn Hoà khẳng định Đài và các Đài tỉnh cụ sẽ thể hóa thành các hành động cụ thể để triển khai công tác trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: