Hội nghị công chức, viên chức Khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2023

Đăng ngày: 28-02-2024 | Lượt xem: 642
Chiều ngày 27/2/2024, khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong những thành tích công tác mà Tổng cục KTTV đã đạt được.

Hội nghị công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục năm 2023 có các nhiệm vụ chính là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn khối cơ quan Tổng cục năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024; phát động phong trào thi đua năm 2024 và Bầu Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2024-2025. Hội nghị cũng sẽ là diễn đàn dân chủ cơ sở để công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của khối cơ quan Tổng cục; phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức và người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và trật tự nội vụ của đơn vị mình cũng như cả khối cơ quan Tổng cục, nhất là triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2024 của Tổng cục đã đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, Khối các cơ quan Tổng cục đã thực hiện nghiêm túc Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Khối Văn phòng đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; phong trào vì người nghèo; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng KTTV báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của khối cơ quan Tổng cục KTTV

Công tác tổng hợp: Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ theo Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT); xây dựng 27 báo cáo phục vụ Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố; Hoàn thành công tác bàn giao nhiệm vụ công tác giữa nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; Ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam và ra mắt hệ thống tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm dông, sét, mưa lũ; Thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giai đoạn 2022-2025 của Bộ TNMT.

Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV: Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 ban hành Chương trình hành động của ngành TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ TNMT; Thực hiện Công văn số 7941/BTNMT-TTr ngày 26/12/2022 của Bộ TNMT về việc chấp thuận Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục KTTV đã lập kế hoạch, hoàn thành công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại 08/08 tỉnh/thành phố; Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng và văn phòng năm 2023 tại Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ; Xây dựng và trình Bộ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024.

Công tác tuyên truyền: Xây dựng Kế hoạch truyền thông, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về KTTV năm 2023 hướng đến cộng đồng, giới thiệu, phổ biến kiến thức pháp luật về KTTV; bám sát các hoạt động tăng cường năng lực, hiện đại hóa phục vụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai hướng đến tuyên truyền dự báo tác động, cảnh báo rủi ro phục vụ cộng đồng; Cung cấp 08 video cho 35 cơ quan báo chí, đài truyền hình, phát thanh và các kênh truyền hình, các báo viết, báo điện tử có nền tảng truyền hình trực tuyến; Đón tiếp 62 lượt phóng viên, chủ động cung cấp 136 bản tin cho 80 lượt cơ quan báo chí đến liên hệ phỏng vấn, làm việc…

Công tác Tổ chức cán bộ: Trình Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 20 đơn vị trực thuộc Tổng cục ; điều chuyển Trung tâm Hải văn về Tổng cục KTTV; Báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT về việc rà soát mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án KTTV; Phê duyệt chủ trương kiện toàn đối với 135 cán bộ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, tiếp nhận trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 08 cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, thay đổi tên chức vụ lãnh đạo và điều động, bổ nhiệm 23 chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; phê duyệt kết quả quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Tổng cục nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; Trình Bộ nâng bậc lương thường xuyên ngạch chuyên viên cao cấp đối với 04 công chức lãnh đạo; cử 01 công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, 06 công chức dự thi nâng ngạch, 24 viên chức dự thi thăng hạng từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2023; 208 viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài Nguyên và Môi trường; Trình Bộ các hình thức khen thưởng về kết quả công tác năm 2023 đối với Khối thi đua III và Tổng cục…

Công tác kế hoạch-tài chính: Xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành 04 Quy chế gồm: Quy chế nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên thuộc Tổng cục KTTV; Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên thuộc Tổng cục KTTV; Quy chế quản lý dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục KTTV; Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Tổng cục KTTV;Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: bổ sung danh mục 07 nhiệm vụ đặc thù năm 2023; bổ sung danh mục 02 nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2023; danh mục các dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2024…

Công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế: Trình Bộ TNMT: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp bộ mở mới năm 2024; Phê duyệt theo thẩm quyền: 02 dự án xây dựng tiêu chuẩn, 01 dự án xây dựng quy chuẩn; Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2023, gồm: 03 đề tài cấp quốc gia, 26 đề tài cấp bộ; Chủ động thực hiện và tăng cường vai trò nước thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động của tổ chức WMO; Triển khai hiệu quả hợp tác với UNDP thông qua vận động dự án về chuyển đổi năng lượng tái tạo; hợp tác chia sẻ, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai với Trung tâm Khí hậu APEC (APCC); Triển khai hiệu quả các dự án quốc tế đã được phê duyệt và thực hiện vận động, đề xuất các dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan và vốn vay từ Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Tổng cục KTTV đã thực hiện 55 đoàn ra và 07 đoàn vào, tổ chức 03 Hội nghị quốc tế và thực hiện ký kết 02 thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục, đơn vị trực thuộc Tổng cục…

Công tác quản lý mạng lưới KTTV: Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị quan trắc khí tượng, thuỷ văn, hải văn; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm định trên 2000 Phương tiện đo các loại phục vụ mạng lưới và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch kiểm định; Ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác PCTT và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2023 và Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công tác PCTT và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2023 tại 09 Đài KTTV khu vực và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT-BTNMT ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ TNMT; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước…

Công tác quản lý dự báo KTTV dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV: Chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo KTTV thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình KTTV trên phạm vi cả nước;Thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu tổ chức Đoàn khảo sát đánh giá nguyên nhân sạt lở, tai biến địa chất và đề xuất một số nhiệm vụ thực hiện nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ: trình Lãnh đạo Bộ thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ TNMT năm 2023; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ TNMT; báo cáo kết quả công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 gửi Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT; kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT của Bộ TNMT thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét…

Với tinh thần và khí thế của Hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023; ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024, góp phần xây dựng ngành KTTV ngày càng phát triển vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: