Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng ngày: 17-06-2020 | Lượt xem: 2697
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyêt truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Sáng ngày 17/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2020 của Bộ.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Phương Hoa, Ủy viên Ban Chính trị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra Chính phủ; Ông Nguyễn Văn Niên, Chuyên gia Ban Nội chính Trung ương; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ được phân công làm công tác PCTN của đơn vị; Đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng của Bộ. Hội nghị triển khai kịp thời nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt động của Bộ; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ Bộ đã đặt ra.

Công tác PCTN luôn đặt ra nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Đồng thời, cần đến sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả PCTN trong thời gian qua cho thấy đã từng bước kiếm chế, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của Đảng viên và nhân dân cả nước đối với Đảng và nhà nước. Trên cơ sở các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch PCTN và đưa vào chương trình công tác hàng năm của toàn ngành coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Ủy đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, chú trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH 12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định hướng dẫn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật PCTN. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác PCTN; Những nội dung cơ bản và một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021; Chuyên đề “Một số vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian qua do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo”.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV chủ trì ở đầu cầu trực tuyến Tổng cục KTTV

Ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra Chính phủ trình bày tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Niên, Chuyên gia Ban Nội chính Trung ương trình bày tại Hội thảo

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: