Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Đăng ngày: 28-02-2020 | Lượt xem: 868
Thực hiện Văn bản số 707/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020 để thực hiện và hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

Tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN:

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu ngân sách năm 2020 được Bộ giao và các chế độ thu hiện hành, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm khoản thu phí khai thác thông tin dữ liệu KTTV, các khoản thu từ hoạt động dịch vụ (nếu có), các khoản thu khác theo quy định đảm bảo mức thu phấn đấu tối thiểu bằng với dự toán thu năm 2020 đã được giao.

- Khẩn trương và nghiêm túc thực hiện thu hồi và nộp NSNN các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, của Bộ và Tổng cục đối với quyết toán năm 2018 và các năm trước; đồng thời báo cáo Tổng cục về tổng số kiến nghị thu nộp NSNN thông qua công tác thanh tra, kiểm toán; số nộp vào NSNN trong năm; số kiến nghị chưa nộp; phân tích rõ nguyên nhân chưa thực hiện trong báo cáo quyết toán NSNN năm 2019.

Tổ chức quản lý, điều hành dự toán năm 2020:

Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện dự toán chi ngân sách trong phạm vi dự toán được Bộ giao; thực hiện chi tiêu chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định

Các khoản chi từ nguồn vốn vay và viện trợ thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán theo nguyên tắc:

- Thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN theo tiến độ giải ngân thực tế của từng dự án;

- Cơ chế quản lý chi tiêu và thanh quyết toán thực hiện như nguồn vốn trong nước (trừ trường hợp hiệp định có quy định khác thì thực hiện theo cam kết trong hiệp định).

- Trường hợp trong năm phát sinh khoản vay mới, hoặc có nhu cầu giải ngân vượt dự toán giao, đơn vị báo cáo Tổng cục để tổng hợp gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư (đối với chi đầu tư phát triển) và Bộ Tài chính (đối với chi thường xuyên) xem xét, bổ sung theo quy định.

Ghi thu, ghi chi vào NSNN:

- Đối với vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước phải làm thủ tục ghi thu vào NSNN và ghi chi tạm ứng theo chế độ quy định: Định kỳ vào ngày 30 của tháng cuối quý, các đơn vị (chủ dự án) gửi báo cáo thanh toán tạm ứng đối với các khoản viện trợ bằng tiền đã chi tiêu trong quý gửi Tổng cục để kiểm tra tính chính xác, hợp lệ trên các báo cáo thanh toán tạm ứng của các đơn vị (chủ dự án) để tổng hợp gửi Bộ. Thời hạn thanh toán hoàn vốn tạm ứng đối với các khoản ghi thu NSNN, ghi chi tạm ứng cho các đơn vị (chủ dự án) hàng năm trước ngày 15 tháng 01 năm sau. Bộ Tài chính hoàn thành thủ tục ghi thu, ghi chi và gửi Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 30 tháng 01 năm sau.

- Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quyết toán vào thu, chi ngân sách năm đó.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN:

- Đối với chi đầu tư phát triển: các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch 2020 của quý trước theo mẫu (Phụ lục số 01 kèm theo) về Tổng cục trước ngày 10 của tháng đầu quý sau để tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định.

- Đối với chi thường xuyên: định kỳ vào ngày thứ 4 hàng tuần, ngày 23 hàng tháng và ngày 23 của tháng cuối quý, các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục, phải báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình sử dụng kinh phí tháng trước, gửi vào địa chỉ email: vukhtc.tongcuckttv@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Thực hiện thanh toán kinh phí:

Căn cứ dự toán ngân sách năm 2020 được giao, các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định. Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ NSNN. Thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ. Trích nộp các khoản đóng góp (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020:

Năm 2020, các đơn vị sử dụng NSNN tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo theo nguyên tắc dành 40% nguồn thu được để lại năm 2020 theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2020 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định, đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện.

Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán được Bộ giao và khả năng giải ngân của các nhiệm vụ/dự án; đối chiếu, kiểm tra số dư dự toán các đơn vị thực hiện: (i) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi NSNN 6 tháng và 10 tháng đầu năm (trong đó: nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất những kiến nghị, biện pháp tháo gỡ); (ii) rà soát kỹ tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án/đề án/nhiệm vụ được giao năm 2020 (giải trình rõ nguyên nhân đối với từng nhiệm vụ có tiến độ thực hiện chậm và giải ngân kinh phí thấp); (iii) đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 (nếu có).

 Để đảm bảo thời gian điều chỉnh trên Hệ thống quản lý ngân sách (TABMIS) theo quy định, báo cáo đề xuất điều chỉnh năm 2020 của các đơn vị gửi về Tổng cục như sau: Báo cáo đề nghị điều chỉnh đợt 1: gửi chậm nhất trước ngày 05 tháng 6 năm 2020. Báo cáo đề nghị điều chỉnh đợt 2: gửi chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 năm 2020. Trường hợp các đơn vị đề xuất điều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí thường xuyên, điều chỉnh tăng hoặc giảm dự toán của nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí được giao nhưng đã được ghi chú kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi trong quyết định giao dự toán đầu năm hoặc quyết định giao dự toán bổ sung trong năm, cần phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi Bộ ban hành quyết định điều chỉnh dự toán. Do vậy, đối với nội dung điều chỉnh này, thời hạn đơn vị gửi Tổng cục để tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi điều chỉnh dự toán đợt 2, chậm nhất trước ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Thực hiện chuyển số dư năm 2020 sang năm 2021:

Các đơn vị thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán NSNN năm 2020

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng:

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Thực hiện công khai tài chính, NSNN:

Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ các quy định tại tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai, trong đó lưu ý: Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công bố công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính.- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện công khai theo quy định tại Mục 2 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

 Các cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn vốn NSNN thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN. Thông tin công khai của các đơn vị được đăng tải trên Chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục KTTV như sau: www.vnmha.gov.vn

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: