Kế hoạch triển khai Quyết định số 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 15-05-2023 | Lượt xem: 2296
Chiều ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nghe Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo Kế hoạch triển khai Quyết định số 10/2023/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, các Phó Tổng cục trưởng: Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường, La Đức Dũng và Đặng Thanh Mai. Cùng tham dự họp có Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Nguyễn Kim Tuyển và Bà Nguyễn Thị Huyền, đại diện các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh ở các điểm cầu trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái để triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 474/KH-TCKTTV ngày 28/4/2023 về thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg nêu rõ nguyên tắc và yêu cầu trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ; nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, chức đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg, Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng cục mở rộng đã tổ chức nhiều phiên họp để chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể chuẩn bị các điều kiện, thủ tục triển khai thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo cũng chỉ ra một số nội dung mới quy định tại Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg.

Về chức năng, nhiệm vụ có bổ sung thêm một số nhiệm vụ sau: (i) Định kỳ hằng năm theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về KTTV trên phạm vi cả nước theo quy định; (ii) Tổ chức thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần đối với Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng TN&MT; (iii) Tổ chức thực hiện các hoạt động phân vùng rủi ro thiên tai; dự báo, đánh giá khí hậu, thủy văn, hải văn, tiềm năng gió, mặt trời, sóng, thủy điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, khai thác, sản xuất năng lượng không tái tạo và tái tạo theo quy định của pháp luật. (iv) Tổ chức đánh giá khí hậu quốc gia; (v) Quản lý, hướng dẫn việc lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc danh mục phải lồng ghép theo quy định của pháp luật. (vi) Tổ chức thu thập thông tin phục vụ đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo dõi, giám sát thiên tai; theo dõi, hướng dẫn việc cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; (vii) Tiếp nhận thông tin phản hồi về dự báo, cảnh báo KTTV, cấp độ rủi ro thiên tai của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Quy định tại Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg giảm 04 đơn vị và đổi tên 01 đơn vị so với Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, gồm: (i) Sáp nhập Tạp chí KTTV vào Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV. (ii) Hợp nhất Đài Khí tượng cao không và Trung tâm Quan trắc KTTV thành Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia. (iii) Hợp nhất Đài KTTV khu vực Tây Bắc và Đài KTTV khu vực Việt Bắc thành Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc. (iv) Hợp nhất Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đài KTTV khu vực Đông Bắc thành Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Đổi tên "Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV" thành "Trung tâm Công nghệ KTTV".

Tại Kế hoạch số 474/KH-TCKTTV, Tổng cục KTTV đã phân công các nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành đối với từng đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ TN&MT trước ngày 15/5/2023; trình Tổng cục trưởng ban hành quyết định điều chuyển tổ chức, nhân sự, tài sản, tài chính, nhiệm vụ từ các đơn vị hiện nay sang các đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên theo Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg; trình Bộ quyết định điều chuyển tổ chức, nhân sự tài sản, tài chính, nhiệm vụ của Trung tâm Hải văn về Tổng cục; rà soát, đánh giá và tham mưu phương án sắp xếp, bố trí cán bộ tại các đơn vị được sáp nhập, kiện toàn, tiếp nhận, đổi tên; hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Tổng cục phương án bố trí, điều chuyển cơ sở nhà, đất, phòng làm việc, tài chính, tài sản liên quan khác của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên; hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

Vụ Quản lý dự báo KTTV phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ dự báo, cảnh báo KTTV và thông tin dữ liệu KTTV đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên theo quy định.

Vụ Quản lý mạng lưới KTTV tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ mạng lưới trạm KTTV đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên theo quy định.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế đối với các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên theo quy định.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục và Văn phòng Tổng cục khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức trực thuộc đơn vị (cấp phòng) trình Tổng cục trước ngày 15/5/2023; hoàn hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghề nghiệp của đơn vị trình Tổng cục trước ngày 15/7/2023.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin thông suốt, ổn định để phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên; hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Các đơn vị sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận, đổi tên: Báo cáo Tổng cục phương án điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ của đơn vị trước ngày 15/5/2023. Báo cáo Tổng cục phương án bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở nhà, đất, phòng làm việc và các tài sản liên quan khác trước ngày 20/5/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận sự chuẩn bị của Tổng cục KTTV khi thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Quyết định 10. Ông đề nghị Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; điều chuyển tổ chức, nhân sự tài sản, tài chính, nhiệm vụ của Trung tâm Hải văn về Tổng cục; rà soát, đánh giá và tham mưu phương án sắp xếp, bố trí cán bộ tại các đơn vị được sáp nhập, kiện toàn, tiếp nhận, đổi tên. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị đặc biệt là các Đài KTTV khu vực, Đài tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành trên môi trường số, nâng cao hiệu quả công tác.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: