Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động phong trào thi đua năm 2023

Đăng ngày: 28-01-2023 | Lượt xem: 2048
Ngày 27/1/2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng cục nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành KTTV quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Các nội dung của Phong trào thi đua:

Thi đua xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về KTTV.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thi đua thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường nói chung và ngành KTTV nói riêng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; thúc đẩy cải cách hành chính, hội nhập.

Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực để chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thi đua đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua

Tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch.

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của Tổng cục KTTV thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; “Đề án hiện đại hóa Ngành KTTV đến năm 2025 và thời kỳ 2026 - 2030”; Kế hoạch số 316-KH/BCSĐTNMT ngày 05/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức sắp xếp, ổn định hoạt động theo quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Tổng cục theo thẩm quyền. Thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp, bố trí cán bộ; tinh giản biên chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực ngành KTTV, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: