Tổng cục Khí tượng Thủy văn tôn vinh những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đăng ngày: 28-05-2020 | Lượt xem: 899
Sáng ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả của phong trào thi đua trong toàn Tổng cục KTTV. Tổng kết kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ Thông tin..; GS Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Về phía Tổng cục Khí tượng Thủy văn có Lãnh đạo Tổng cục: Tổng cục trưởng Tổng cục Trần Hồng Thái, Các Phó Tổng cục trưởng: Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường; đại diện lãnh đạo, Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đại biểu được lựa chọn tại các đơn vị của Tổng cục và Đài khu vực tại điểm cầu trực tuyến phòng 210 và các Đài KTTV khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái cho biết: Hiện nay tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết thủy văn diễn biến vô cùng phức tạp, thiên tai bão, lũ liên tiếp xảy ra ở khắp các vùng trên lãnh thổ và lãnh hải của nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự chung tay hợp sức của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành KTTV trên cả nước, phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng cục đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục KTTV đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước, được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao đặc biệt năm 2018 cùng với sự chủ động phòng chống của các cấp chính quyền, nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV đã góp phần làm giảm được khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2017. Năm 2019, thiệt hại do thiên tai gây ra đã được giảm thiểu tối đa, đặc biệt là về người; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, ghi nhận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong giai đoạn 2020-2025 ngành KTTV sẽ tập trung các nguồn lực để phát triển ngành đồng bộ theo hướng hiện đại hoá và tự động hóa, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật KTTV trong phạm vi cả nước, nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV, trọng tâm là dự báo, cảnh báo các thiên tai liên quan đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, cấp báo động lũ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong đã điểm lại những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 - 2020). Phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động theo các mục tiêu trọng tâm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực KTTV; cảnh báo, dự báo sát, kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão (PCLB), giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; chủ động xây dựng các phương pháp dự báo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học; xây dựng các phương án tổ chức quan trắc đảm bảo thu thập đầu đủ, chính xác, kịp thời số liệu KTTV và môi trường trong mọi tì nh huống; thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao các thành tích mà tập thể, cán bộ Tổng cục đạt được. Ông nhấn mạnh dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, công tác thi đua, khen thưởng ở Tổng cục KTTV vẫn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng hưởng ứng, quan tâm, qua đó trở thành động lực thúc đẩy để Tổng cục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với khí thế của giai đoạn 5 năm vừa qua, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục KTTV phải xây dựng chương trình thi đua thật thực chất, nội dung thi đua thật phong phú, kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua. Ông đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng cục KTTV, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thứ nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV theo hướng tự động hoá; tăng cường mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tại các đô thị lớn phục vụ dự báo và xử lý các vấn đề liên quan tới ngập úng, ô nhiễm không khí, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với BĐKH; cảnh báo, dự báo kịp thời chính xác các hiện tượng khí tượng thuỷ văn, nhất là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ,...; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

- Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV tập trung, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của thế giới, kết nối với cơ sở dữ liệu TNMT quốc gia để gia tăng giá trị của dữ liệu KTTV.

- Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc và đổi mới cơ chế quản lý, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý điều hành. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ cho yêu cầu phát triển và hiện đại hoá ngành KTTV.

- Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTV, nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh như: bão, ATNĐ, lũ lớn, lũ quét, dông, tố lốc để người dân, cộng đồng chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây.

- Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" nhằm động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đài KTTV Nam Bộ, Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Nguyễn Tấn Hương, nguyên Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong đoạn 2015-2020

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị

Bài và ảnh: Bùi Dịu - Mỹ Linh

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: