Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày: 04-01-2024 | Lượt xem: 1156
Thực hiện Công văn số 1658-CV/ĐU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Sáng ngày 4/1/2024, Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV; Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng cục KTTV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tổng cục KTTV tại Hà Nội và kết nối trực tuyến từ Hà Nội tới 7 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024. Đảng bộ Tổng cục KTTV là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TNMT; Đảng bộ Tổng cục có 97 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó: 10 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở, 01 Đảng bộ bộ phận và 72 chi bộ trực thuộc (các chi bộ, đảng viên sinh hoạt trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố) với 1056 đảng viên (trong đó: 1021 đảng viên chính thức, 35 đảng viên dự bị).

Năm 2023 Đảng bộ Tổng cục đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoàn mới và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" đến cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; ban hành đầy đủ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp uỷ triển khai thực hiện; quan tâm công tác cán bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị, công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo Tổng cục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2023-2028, duy trì tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị, tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục KTTV báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2024, căn cứ vào Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, Đảng ủy Tổng cục KTTV sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 03-KL/ĐUK ngày 11/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các quy định nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cán bộ; công tác phát triển đảng viên theo Công văn số 23-CV/ĐU ngày 05/8/2020 của Đảng ủy Tổng cục và tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 144-KH/ĐU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về việc phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên"; rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTWW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; chú trọng nắm tình hình phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở.

Thảo luận thông qua Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV khóa VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tổng kết, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2024 đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ TNMT.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc tiếp tục thường xuyên quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và UBKT cấp ủy; chấp hành, thực hiện nghiêm thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền (nếu có).

Tăng cường giám sát thường xuyên nắm tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ TNMT về công tác dân vận, nhất là Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước".

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ, có nội dung phù hợp, thiết thực với đặc điểm tình hình thực tiễn nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đa số các đồng chí đảng viên bày tỏ sự thống nhất cao với bản dự thảo báo cáo, bên cạnh đó các đồng chí đảng viên cũng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã được trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu ý kiến và hoàn thiện báo cáo tốt hơn, bám sát, toàn bộ chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của Đảng bộ trong năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Phong yêu cầu Đảng ủy cần tiếp tục chú trọng quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở; Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát kế hoạch sinh hoạt chuyên đề căn cứ vào nghị quyết toàn khóa và tình hình triển khai nhiệm vụ của những năm vừa qua; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cấp; Đăng kí thực hiện cam kết Đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh; Khẩn trương chỉ đạo rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Đảng viên; Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Kiện toàn ban chấp hành ban chấp hành, bạn thường vụ Đảng ủy Tổng cục KTTV; Rà soát quy hoạch hàng năm, bố sung quy hoạch theo quy định của Bộ; Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo quy định hiện hành; Chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện, ý kiến để tiếp nhận các tổ chức Đảng Đài Nam Bộ cũng như một số chi bộ của Đài Đồng bằng và Trung du Bắc bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: