Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị

Đăng ngày: 02-08-2022 | Lượt xem: 463
Căn cứ Công văn số 299-CV/BCSTNMT ngày 11/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14- KL/TW ngày 22/9/2021của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung, yêu cầu sau:

Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với phát huy dân chủ, tạo môi trường để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển, tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện và cống hiến vì lợi ích chung. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết định số 36/QĐ-TCKTTV ngày 16/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhất là một số nội dung sau:

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020:

+ Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về những việc đảng viên, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình giải quyết công việc bảo đảm khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

+ Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức; thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định; thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Bộ và của Tổng cục về công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử, các phong trào thi đua yêu nước do Bộ và Tổng cục đã phát động, nhất là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp phù hợp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng; công khai danh tính công chức, viên chức vi phạm theo quy định.

+ Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng công chức, viên chức vi phạm, chậm, muộn giải quyết thủ tục hành chính, nhiệm vụ. Công chức, viên chức chậm, muộn giải quyết công việc, thủ tục hành chính do nguyên nhân chủ quan, sách nhiễu, gây phiền hà, tự đặt ra các thủ tục, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp không đúng quy định phải kiểm điểm trách nhiệm; căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ xem xét điều chuyển công tác, xử lý kỷ luật theo quy định.

Về triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TCKTTV ngày 16/3/2018:

+ Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Tổng cục.

+ Các đơn vị trực thuộc Tổng cục bảo đảm tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; có phong cách làm việc khoa học; năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; sâu sát thực tiễn, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung và hết lòng vì nhiệm vụ được giao, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắng, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vẫn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, của Ngành tài nguyên và môi trường, của Ngành khí tượng thủy văn.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương, khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; biểu dương, khen thưởng xứng đáng, ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và các nội dung liên quan, định kỳ báo cáo Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

/upload/files/2022/02-8-22-trien-khai-kl-14-f-signed.pdf

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: