Bộ TN&MT: Đẩy mạnh hưởng ứng tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 4460
(TN&MT) - Bộ TN&MT chỉ thị và quán triệt các đơn vị tăng cường tuyên truyền nhằm động lực, khí thế và quyết tâm chính trị trong toàn ngành để tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu (Công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT).

Đặc biệt, hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đăc biệt là tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

ẢNH MINH HOA


Năm 2019, Bộ TN&MT xác định đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự đảng và Ban Chấp hành đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021./.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: