Ám ảnh những thiên tai tàn khốc trên thế giới trong năm 2019