Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 08-11-2021 | Lượt xem: 966
Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp, để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới Tổng cục Khí tượng Thủy văn KTTV tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức trực thuộc với việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Công văn số 1339/ TCKTTV-VP ngày 18/10/2021 của Tổng cục KTTV về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

2. Thường xuyên rà soát đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị; quán triệt công chức, viên chức người lao động thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tham gia các hoạt động xã hội tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết và cập nhật, tuân thủ các quy định của địa phương liên quan về phòng, chống COVID-19.

3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, trước pháp luật về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và về việc cán bộ, nhân viên của đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh, do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Tổng cục yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

/upload/files/2021/04-11-2021-nang-cao-tinh-than-canh-giac-trong-phong-chong-dich-covid-19-(m)-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: