Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia

Đăng ngày: 05-01-2022 | Lượt xem: 1352
Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia.

Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia lần thứ nhất đã đưa ra được những thông tin cơ bản về đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu, khí hậu cực đoan, xu thế và tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá sự phù hợp và mức độ sử dụng của kịch bản biến đổi khí hậu cũng như hiệu quả của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các bộ, ngành và địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển.

Báo cáo toàn văn

/upload/files/2.B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20%C4%90GKHQG_final_Signed.pdf

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: