Thông tư 22/2022/TT-BTNMT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Thông tư 22/1022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2023 và thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 47:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

Ngày đăng: 18/01/2023

Ban hành thông tư quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư số 18/TT2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày đăng: 03/01/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh, hoàn thiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện sửa đổi, xây dựng và trình Bộ ban hành 12 Thông tư, các Thông tư vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

Ngày đăng: 19/12/2022

Ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao

Thông tư số 14/TT2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao.

Ngày đăng: 31/10/2022

Quy định về nội dung, tần suất và phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19 tháng 8 năm 2022 Quy định về nội dung, tần suất và phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Ngày đăng: 22/08/2022

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Ngày đăng: 22/07/2022

Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày 05/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 07/07/2022

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục về công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng: 30/06/2022

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 02/6/2022)

Ngày đăng: 30/06/2022

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Những điểm sáng và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 30/06/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng: 30/06/2022