Tin tức cải cách hành chính

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ứng dụng công nghệ xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật (18/12/2022)

Tin tức KHTC

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (12/01/2023)

Tin tức TCCB

Phát động phong trào thi đua năm 2023 (06/01/2023)

Pháp chế

Thông tư 22/2022/TT-BTNMT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (18/01/2023)